حدیث ناب

 

هرگاه فردی به نیابت از مرده ای صدقه دهد و یا عمل نیکوئی انجام دهد، خداوند جبرئیل را دستور می دهد
:هفتاد هزار ملک به قبر آن مرده گسیل کند که در دست هر ملکی طبقی از نعمتهای بهشتی است.» و در مورد پاداش صدقه دهنده فرمود:«خداوند هزار شهر از شهرهای بهشتی به او می دهد، و هزار حوری از حوری های بهشت با لباسهای فاخر به ازدواج او در می آورد، و هزار حاجت از حاجات دنیائی او را نیز برآورده می گرداند.

»(سفینه البحار ج 2 ص 555، وسائل الشیعه ج 2 ص 656 حدیث 9)

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته