شعر شهادت حضرت مسلم(ع)

از حالِ زار نامه برت حرف می زنند
از این سفیر دربه درت حرف می زنند
 در مسجدی که عطرعلی می وزد از آن
از بی نمازی پدرت حرف می زنند
نیزه فروش هایِ نظرتنگ ِ چشم شور
ازقد وقامت پسرت حرف می زنند
کاراز بهای گندم ری هم گذشته است
ازقیمتِ سر قمرت حرف می زنند
دیدم کنیزهای دم بخت ِ بی جحاز
از دختران در سفرت حرف می زنند
دیدم که درمحله ی خورجین فروش ها
خولی و شمر پشت سرت حرف می زنند

 

 

شاعر : وحید قاسمی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته