شعر شب جمعه_امام حسین(ع)

دردمندم به عنایت برساندید مرا

نزد اربابِ محبّت برسانید مرا

 تربتش هست شفا کرب و بلایم ببرید

زیر ایوان به اجابت برسانید مرا

هست بین الحرمینش خودِ کشتی نجات

راهی ام کرده به دعوت برسانید مرا

سائلی تشنه ام از علقمه آبم بدهید

لبِ دریای سخاوت برسانید مرا

میشود عاقبتم غرقِ به خون ختم به خیر

اگر امشب به شهادت برسانید مرا

ای دعاهای قنوت شهدای گمنام

باید آخر به سعادت برسانید مرا

به شهادت نرساندید اگر...لحظۂ مرگ-

به دو خط روضه، به هیئت برسانید مرا

کفنم کرده و با گریه طوافم بدهید

دور پرچم به نهایت برسانید مرا

باز حرف کفن آمد به خدا دق کردم

رفتم از حال...به تربت برسانید مرا

مادرش با قد خم سمت حرم می آید

شب جمعه؛ سرِ ساعت برسانید مرا-

لبِ گودال! همه گریه کنان بسم الله

زینب(س) افتاده به زحمت برسانید مرا

پیکری پر شده از نیزه شکسته ای وای

شده بسیار جسارت برسانید مرا!

 

 

شاعر:مرضیه عاطفی

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده