شعر امام حسن عسگری شاعر حسن لطفی

 

 

امام حسن عسکری(ع)-شهادتبه لبِ خشکِ تو انگار که باران میخورد

آب میخوردی و هِی ظرف به دندان میخوردپسرِ کوچکِ تو مانده چه سازد با تو

زهر وقتی که بر این سینه‌ی سوزان میخوردآه میسوخت از این آه دوتا گونه‌ی او

نفَست تا که بر آن چهره‌ی گریان میخوردفقط از کنده و زنجیر و فلک خالی بود

ورنه این حجره‌ی پُر درد به زندان میخوردبارها شد که تو پیچیدی و اُفتاد سرت

بارها خاک بر این زُلفِ پریشان میخوردپسرت اینطرف و مادرت آنسو مُردند

دستهاشان به سر از وای حسن‌جان میخورددیدی از بسترِ خود شام و سَر و آتش را

آنهمه زخم که از بام به طفلان میخوردیک به یک با سرِ خود رویِ زمین میخوردند

ضربِ شلاق که بر پشت و گریبان میخوردخیره بر چشمِ پدر بود نفهمید که سوخت

آتشی را که بر آن دخترِ بی جان میخورددخترک زد به لبش گفت که دندانش کو

آنقدر سنگ که بر آن لب و دندان میخورد


حسن لطفی

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته