نشست مسئولین پهنه های کشوری شورای هیئات مذهبی

 

نشست مسئولین پهنه های کشوری شورای هیئات مذهبی

/۱۹ خردادماه/شهر مقدس قم

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده