جلسه ریاست و اعضای شورای هیئات مذهبی با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم

ابتدای جلسه حاج آقای بزرگ قمی با اشاره به ظرفیت عظیم هیئات بیان کردند باید حمایت مادی و معنوی از این قشر صورت بگیرد سپس جناب آقای حاج جواد اشعری ریاست شورای ه‍یئات مذهبی با اشاره به کارهای انجام شده و غیرحضوری کردن کارهای مربوط به امور هیئات و استفاده از ظرفیت اوقاف برای خدمت به هیئات مذهبی و حمایت از هیئات مذهبی تاکید کردند .بعد از ایشان اعضای شورای هیئات مذهبی با بیان دغدغه هیئات مذهبی درخواست حمایت از هیئات مذهبی را مطرح نمودند سپس حاج آقای اسکندری(دام عزه) مدیر کل اوقاف با اشاره به اینکه اولین ویژگی هیئت کار جمعی و چنگ زدن به ریسمان الهی است و با توجه به اینکه رسالت هیئات تبلیغی و همچنین رسیدگی و دستگیری از مستمندان میباشد ایشان با تاکید به اینکه هیئت و سخنران و مداح هییت بروز و کاملا اشنا به مسائل روز بوده و بتواند در بحث جهاد تبیین پیش رو یاشد و بتواند پاسخگوی نسل جوان امروزی باشد.ایشان با اشاره به بحث جهاد تببین اذعان فرمودند که باید کارهای فاخر و کارهایی که ثمره آن ملموس باشد مطالب و محتوا مداحان و سخنران هیئات مذهبی باید سنجیده و کاملا دقیق و حساب شده باشد ایشان با اشاره به صحبت های ریاست شورای هیئات مذهبی در رابطه با ارائه خدمات به هیئات مذهبی بیان فرمودند که اوقاف در این زمینه کاملا استقبال میکند و نیازمند یک تعامل خوب مابین شورای هییات مذهبی و اداره کل اوقاف می یاشد .

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته