شورای هیئات مذهبی در یک نگاه

هیئات مذهبی از جمله عناصر نیروهای مستعد و دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل هستند که در عرصه های مختلف از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا به پیروزی رساندن انقلاب مقدس اسلامی، نقش آفرینی دفاع مقدس و تمام عرصه های فراز و نشیب انقلاب بخصوص حرکت عظیم آن در ۹ دی ۱۳۸۸ تمام اینها حاکی از این مطلب که قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی است. براساس بند ۱۶ ماده ۶ اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است مسئولیت سازماندهی و هدایت این زنجیره بزرگ تبلیغی بر عهده سازمان نهاده شده است. انجام بخشی از این مسئولیت با تشکیل نهادی تخصصی میانی تحت عنوان شورای هیئات مذهبی در سه سطح شهرستان، استان و مرکزی به سامان رسیده. روند شکل گیری این شوراها اینگونه است که یک انتخابات سراسری از میان مسئولین هیئات مذهبی هر شهرستان شورای شهرستانی هیئات مذهبی تشکیل می‌شود و اعضا منتخب از میان خود مسئول شورای شهرستان را انتخاب می‌کنند. مسئولین شورای شهرستانی جمعاً شورای هیئات مذهبی استان خود را تشکیل داده و بعد از آن از هر استان یک نفر به‌عنوان رییس شورای هیئات مذهبی استان به مرکز اعلام و در مرکز شورای هیئات مذهبی کشور با حضور ۳۱ نفر انتخاب می‌شود.

ادوار شورای هیئات مذهبی
دور اول شورای هیئات مذهبی سال ۱۳۸۰ سال تأسیس و استقرار شورا بود.
دور دوم شورای هیئات مذهبی سال ۱۳۸۴ سال تثبیت شورا بود.
دور سوم شورای هیئات مذهبی سال ۱۳۸۸ سال تحکیم شورا بود.
دور چهارم شورای هیئات مذهبی سال ۱۳۹۲ سال ارتقاء و بلوغ شورا بود.
تاکنون برای بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی مجوز فعالیت صادر شده است که این هیئات شامل معیار، محوری، دانش آموزی، دانشجویی و شاخص است:
۴۰۴ شورای هیئات مذهبی در شهرستانهای کشور وجود دارد که ۳۱۶۱ نفر در ۳۱ استان عضو آنها هستند.

اهداف تشکیل شورای هیئات مذهبی:
ـ ‌ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیتهای هیئات مذهبی
ـ ‌استفاده ازتوان بالقوه و بالفعل وتجارب تمامی نیروهای هیئات در طراحی و برنامه ریزی‌های فرهنگی ‌دینی
ـ ‌آسیب‌شناسی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی و ارائه راهبردهای عملی جهت زدودن آسیبها توسط نیروهای مردمی هیئات مذهبی
ـ افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی های فرهنگی و اجرای فعالیتها
ـ جلب مشارکت و هدایت همکاریهای مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی هیئات مذهبی (برابر ضوابط مصرح در دستورالعمل صدور مجوز)
ـ ‌ نظارت بر عملکرد هیئات مذهبی
ـ ‌کاهش آسیب های اجتماعی

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده