مأموریتها شورای هیئات مذهبی 2

مأموریتهای شورای هیئات مذهبی استانی:
ـ تشکیل جلسات ماهانه و رسیدگی به امور مسائل اعلام شده
ـ رصد آسیب های مشکلات در راستای فعالیتهای هیئات در سطح استان
ـ ارائه گزارش ماهانه به مرکز
ـ بهره برداری از ظرفیت های موجد هیئات در خصوص کاهش آسب های اجتماعی
ـ ایجاد هماهنگی میان شوراهای هیئات مذهبی شهرستان در سطح استان
ـ رصد اولویتهای فرهنگی، آسیبها و مشکلات مشترک پیش روی هیئات مذهبی استان
* تذکر: غیبت سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیرمتوالی در طول سال منجربه حذف و جایگزینی علی البدل می‌گردد.

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده