اهداف تشکیل شورای هیئات مذهبی:

اهداف تشکیل شورای هیئات مذهبی:
ـ ‌ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیتهای هیئات مذهبی
ـ ‌استفاده ازتوان بالقوه و بالفعل وتجارب تمامی نیروهای هیئات در طراحی و برنامه ریزی‌های فرهنگی ‌دینی
ـ ‌آسیب‌شناسی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی و ارائه راهبردهای عملی جهت زدودن آسیبها توسط نیروهای مردمی هیئات مذهبی
ـ افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی های فرهنگی و اجرای فعالیتها
ـ جلب مشارکت و هدایت همکاریهای مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی هیئات مذهبی (برابر ضوابط مصرح در دستورالعمل صدور مجوز)
ـ ‌ نظارت بر عملکرد هیئات مذهبی
ـ ‌کاهش آسیب های اجتماعی

مأموریتهای شورای هیئات مذهبی شهرستانی:
ـ استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در هیئات و ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به اهداف
ـ هماهنگی و همکاری با سازمان در فرآیند صدور مجوز فعالیت هیئات مذهبی
ـ نظارت مستمر بر فعالیتهای هیئات مذهبی
ـ بازرسیهای مستمر از هیئات مذهبی در طول سال، علی الخصوص ایام محرم و صفر
ـ رسیدگی به اختلافات پیش آمده میان هیئات مذهبی
ـ رصد اولویتهای فرهنگی، آسیبها و مشکلات پیش روی هیئات مذهبی با عنایت ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید
ـ شناسایی هیئات مذهبی برتر شهرستان و برنامه ریزی جهت الگو قرار دادن آنها
ـ برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهیهای دینی اعضای هیئات مذهبی و تغذیه فکری فرهنگی آنها
ـ بررسی آسیبها و انحرافات مراسم مذهبی شهرستان و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت رفع آنها
ـ هماهنگی و همکاری مستمر با شورای هیئات مذهبی استان
ـ فرهنگسازی جهت اصلاح الگوی مصرف در هیئات مذهبی
ـ ارائه گرازش ماهانه به شورای هیئات استانی
ـ تشکیل جلسات ماهانه با حضور جداقل دو سوم اعضای

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته